Gurur Brahma Gurur Vishnu chanted by Govinda

Views: 286
Get Embed Code
Govinda chants the "Gurur Brahma" Kirtan at Yoga Vidya Germany during the LIVE Saturday Evening Satsang. Full text: Gurur Brahma Gurur Vishnu//Gurur Devo Maheshwarah//Gurur Sakshat Param Brahma//Tasmai Shri Gurave Namaha. Visit us at Yoga Vidya Satsang.

You need to be a member of Yoga Vidya International - Yoga, Meditation and Spirituality to add comments!

Join Yoga Vidya International - Yoga, Meditation and Spirituality

E-mail me when people leave their comments –