Yoga Vidya International

Community on Yoga, Meditation, Ayurveda and Spirituality

Vani Devi is singing the mantra Shri Gangā Ārati. You can find it in the Yoga Vidya Kirtan Book under the song number 312. Sing along, let the mantra music open up your heart.

Lyrics (Text):

Shri Ganga Ar(a)ti
Om Jaya Gange Mata,
Maiya Jaya Gange Mata
Jo Nara Tuma Ko Dhyata,
Jo Nara Tuma Ko Dhyata
Mana-vanchhita Phala Pata // Om Jaya Gange Mata// 1 //

Chandrasi Jyoti Tunhari,
Jala Nirmala Ata,
Maiya Jala Nirmala Ata
Sharana Parie Jo Teri,
Sharana Parie Jo Teri,
So Nara Tara Jata // Om Jaya Gange Mata // 2 //

Putra Sagara Ke Tare,
Saba Jaga Ko Jnata,
Maiya Saba Jaga Ko Jnata,
Kripadrishti Tunhari,
Kripadrishti Tunhari,
Tribhuvana-sukha-data // Om Jaya Gange Mata // 3 //

Eka Hi Bara Jo Teri Sharanagata Ata,
Maiya Sharanagata Ata
Yama Ki Trasa Mita Kara,
Yama Ki Trasa Mita Kara,
Parama Gati Pata // Om Jaya Gange Mata // 4 //

Arati Mata Tunhari,
Jo Koi Nara Gata,
Maiya Jo Koi Nara Gata,
Dasa Vahi Sahaja Mẽ,
Bhakta Vahi Sahaja Mẽ
Mukti Ko Pata // Om Jaya Gange Mata // 5 //

Karpura-gauram Karunavataram
Sansara-saram Bhujagendra-haram
Sada Vasantam Hridayaravinde
Bhavam Bhavani-sahitam Namami // 6 //

Bol Ganga Maiya Ki Jay
Satchidananda-bhagavan Ki Jay
Shri Sadguru Svami Shivananda Maharaja Ki Jay
Namah Parvati-pataye Hara Hara Mahadev // 7 //

Find your local Yoga Vidya Center here: yoga-vidya.de/center

Yoga Vidya Kirtan Book: shop.yoga-vidya.de/de/yoga-vidya-verlag/buecher/kirtana.
Free Online Kirtan Book: blog.yoga-vidya.de/kirtanheft-online/.

Seminars on Mantra and Music: yoga-vidya.de/seminare/interessengebiet/mantras-und-musik.

Views: 21

Comment

You need to be a member of Yoga Vidya International to add comments!

Join Yoga Vidya International

© 2020   Yoga Vidya | Contact | Privacy Policy |   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service